Categories
Новости

Нови вештини и знаења за младите од Македонија

Проектот „Јас сум активен граѓанин и волонтер во моето село“ им помогна на младите учесници од Македонија да се здобијат со нови вештини и информации од областа на неформалното образование, вклучувајќи знаења за водење на оксфорд дебата, форум театар, сесии за интеркултурализам, активно граѓанство и волонтерство итн.

На проектот учествуваа 40 учесници од Македонија, Италија, Унгарија и Романија на возраст од 16 до 24 години. Младинската размена беше организирана во младинскиот камп „Марабу“ во Милковени од 24.07 до 03.08.2018 година од страна на партнерот Timis Torontal Intercommunity Development Association.

Здобиените вештини учесниците ќе ги користат за креирање на нови проекти и вклучување во нови активности во рамките на организацијата РРОМА и Еразмус плус програмата.