Categories
Uncategorized

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН/МАРКЕТИНГ ФОТОГРАФ

Почитувани,

Здружение Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација (РРОМА) – Кратово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации:

1.Општи услови

1.1. Набавувач на услуги: Здружение Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација (РРОМА) – Кратово со седиште во Кратово ул. Гоце Делчев бр.25.

1.2. Предмет на барањето: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН/МАРКЕТИНГ ФОТОГРАФ

1.З. Здружение Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација (РРОМА) – Кратово го спроведува проектот “Invisible Power) кој е дел од проектот „New solutions to old problems“ со финансиска поддршка на финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grantи заради остварување на планираните проектни активности јавно го објавува ова барање.

1.4. Набавката на ова Барање не е делива. Изборот ќе се направи согласно најдобриот финансиски интерес за понудените стоки и услуги.

  1. Понуда
  • Понуда за фотографирање на 10 девојки и жени на одредена тема (секоја фотографија на различна тема) на 09 октомври 2022 година.
  • Понудата треба да содржи цена за фотографирање, 09 октомври 2022 година.
  • Понуда за изработка на 10 фотографии А4 (laminated) формат (секоја фотографија на различна тема) до 10 Ноември 2022 година.
  • Понуда за изработка на 50  брошури A6 формат до 10 Ноември 2022 година. Понудената цена треба да е во денари.
  • Дигитилна достава на изработениот матерјал.
  1. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
  • Цена
  • Квалитет

Цената носи максимум 80 бодови, квалитетот носи максимум 20 бодови. За добитник на повикот по барањето за доставување на понуди се смета понудувачот кој ќе добие најмногу поени.

  1. Облик и содржина на понудата

4.1 Понудата се изработува во писмен облик со понудена цена во денари

4.2 Име, адреса и седиште на понудувачот на услуги, даночен број, броеви на телефон, факс, е-маил адреси за контакт како и лица за контакт

4.3 Карактеристики на понудата

4.4 Рок и начинот на испорака на стоките и услугите

4.5 Рок и начин на плаќање

Ве Молиме вашите понуди да ги испратите по електронска пошта (e-mail) на следните адреси  urmeta@rromassn.org и daniela@rromassn.org најдоцна до 15.09.2022 година до 16 часот.

Проектот ,,New solution to old problems” е финасиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка ЕЕА and Norway Grant. Проектот ќе се реализира до Декември 2022 година.