Categories
Новости

Годишно собрание на РРОМА 2017

На 11 март 2017 година во просториите на хотел Кратис, РРОМА го оддржа редовното годишно собрание на здружението.

Пред присутните беа презентирани наративниот извештај за работа во 2016 година, финансискиот извештај/завршна сметка за 2016 година и програмата за работа 2017 година.

Презентација на завршната сметка 2016

Интересно беше што на собранието присуствуваа младите учесници од проектот “Good practices of Roma youth empowerment for Active citizenship”,како дел од промовирање на добри практики за Ромските младински организации

На крајот од состанокот беа усвоени наративниот извештај за 2016, завршната сметка за 2016 и програмата за работа во 2017 година.