Categories
Новости

Одржана информативна донаторска средба со градоначалникот на Општина Берово г-дин Звонко Пекевски во рамките на проектот „New solutions to old problems”

На ден 21.09.2023 РРОМА во име и на коалициските организации КХЕТАНЕ, со граданочалникот на Општина Берово, г-дин Звонко Пекевски во рамките на проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ финансиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот фонд за грантови за регионална соработка, одржа информативна донаторска средба, на која се разговараше за придобивките и предизвиците на заедницата, ромските организации и донаторите.

Како позначен заклучок од дискусијата се донесе дека, подршка на иницијативите кои ја олеснуваат мобилизацијата и ангажирањето на заедницата е од клучно значење за да се обезбеди ефективност, одржливост и инклузивност на проекти и активностите за сите засегнати страни со особен акцент на  Ромска инклузија.

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation