Categories
Новости

Oдржан онлајн тренинг на тема “Презентациски и комуникациски вештини” од Проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ е финансиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот фонд за грантови за регионална соработка.

Регионалната Ромска Образоцна Младинска Асоцијација Од 24 до 26 ноември 2020 одржа онлајн тренинг на тема “Презентациски и комуникациски вештини” од  Проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ е финансиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот фонд за грантови за регионална соработка.

На работилницата учествуваа околу 30 учесници од сите 11 партенер организации од Романија, Северна Македонија, Литванија, Унгарија, Бугарија, Албанија, Словачка, Босна и Херцеговина, Турција, Украина и Чешка.

 

Првиот ден од работилницата на 24 ноември фокусот беше ставен  на презентациски вештини, каде се здобивме со многу нови совети и трикови за тоа како најдобро да ја промовираме нашата работа за  вклучување на Ромите и борба против  антициганизам, со нашиот експерт Димитриј Михајловски.

 

Вториот ден  25 ноември беше предвиден ден за Обука за вештини за комуникација и презентација“Со помош на новинарот (нашиот експерт) Сунаи Сабриоски, учесниците  има шанса да ги подобрат своите комуникациски вештини – враќање на основите и разбирање на клучните елементи, разбирање на важноста од одржување на ефективен напис / говор / вежбање.

Третиот ден 26 се одржа средба помеѓу партнер организациите на која се разменуваа мислење на кој начин да ги искористат претходно стекнатите комунакициски и презентациски вештини, како и за идните планови кои ги има предвидено секоја партенр организација за реализирање на проектот.

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.