Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Summary of the youth exchange in Berlin from the project “From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust”

RROMA recently implemented a youth exchange in Berlin as part of the project ”From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust”, bringing together participants from North Macedonia, Serbia, and Germany for an inspiring and transformative experience. Participants had the opportunity to increase their knowledge through various workshops, including:

Activities Included:

 • Relaxing and energizing games:
 • Discussion on Terms & Pyramid of Hate: Meaningful conversations about key terms and learning about the Pyramid of Hate.
 • Session on Roma Genocide & Antigypsyism: In-depth discussions explored the history and ongoing issues related to Roma genocide and antigypsyism.

Interactive Activities:

 • Detective Game: An engaging, interactive detective game related to the project’s theme.
 • Creative Workshops: Participants joined creative groups focusing on:
  • Art
  • Writing Poems
  • Singing
  • Social Media Campaign
  • Research and Analysis
  All workshops focused on the theme of 16th May – Day of Roma Resistance.

Educational Visit:

 • Trip to Sachsenhausen: A visit to the Sachsenhausen Memorial Center provided learning about its history and significance.

Conclusion:

 • Evaluation: The exchange concluded with a short evaluation, reflecting on the experiences and lessons learned.

This youth exchange was a powerful experience that brought us closer to understanding and remembering the Roma Resistance and the importance of combating antigypsyism. Thank you to our incredible partners “Amaro Drom” from Germany, “Point of View” from Serbia, and the support from the EVZ Foundation. Stay tuned for more updates as we continue our mission of education, remembrance, and advocacy on a local level!

—————————————————————————–

Резиме на младинската размена во Берлин од проектот ”From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust”

„РРОМА организираше младинска размена во Берлин како дел од проектот ”From Oblivion To Awareness – Youth and the Roma Holocaust”. Овој настан обедини учесници од Северна Македонија, Србија и Германија за инспиративно и трансформативно искуство. Учесниците имаа можност да го зголемат своето знаење преку различни работилници и активности.

Активностите вклучуваа:

 • Игри за релаксација и енергија за подобро запознавање.
 • Дискусија за клучните термини и Пирамидата на омразата, што резултираше со значајни разговори за овие теми и учење на нови термини и Пирамидата на омраза .
 • Сесија за Ромскиот геноцид и Антициганизмот, каде што беа истражени историјата и тековните проблеми поврзани со овие прашања.

Интерактивните активности вклучуваа:

 • Детективска игра поврзана со темата на проектот.
 • Креативни работилници каде што учесниците работеа во групи фокусирани на различни области: уметност, пишување песни и поеми, пеење, кампања за социјални медиуми, истражување и анализа. Сите работилници беа насочени кон темата на 16 мај – Денот на отпорот на Ромите.

Едукативните активности вклучуваа:

 • Патување во Меморијалниот центар Заксенхаузен, каде што учесниците научија за неговата историја и значење.

Размената заврши со кратка евалуација, во која се размислуваше за искуствата и научените лекции.

Оваа младинска размена претставуваше моќно искуство што нè доближи до разбирање и сеќавање на отпорот на Ромите и важноста на борбата против антициганизмот. Благодарност до нашите неверојатни партнери „Amaro Drom“ од Германија, „Point of View“ од Србија и поддршката од Фондацијата ЕВЗ. Останете во тек за повеќе ажурирања додека ја продолжуваме нашата мисија за образование, сеќавање и застапување на локално ниво!