Categories
Uncategorized Конкурси Новости

Повик за аплицирање за надворешен тренер за спроведување на градење капацитети на граѓанските организации

Регионалната ромска образовна младинска асоцијација (РРОМА) објавува повик  за надворешен тренер за да одржи 4 дневна обука за градење капацитет за партнерските организации вклучени во проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нови типови пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“, во следните области:

Проектен Менаџмент

 • Планирање на проекти
 • Извршување на проектот
 • Контрола на проектот

Организациски менаџмент:

 • Оперативно управување
 • Финансиски менаџмент
 • Управување со човечките ресурси
 • Ромски идентитет/развој на стратегија за ромски организации

Обуката ќе се одржи од 28 август до 01 септеври 2023 год во Хотел Дрим – Струга.

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација е независна младинска организација, активна во Република Македонија. Започнувајќи со работа како мрежа на 15 декември 2007 година, РРОМА се концентрира на младинско зајакнување и мобилизација преку креативност, обуки и кампањи. Нашата визија за нашите млади е тие да станат промотори на позитивни вредности и активни актери во социјалните случувања. Нашата мисија се фокусира на афирмација и промоција на можностите за личен развој и интеграција, како и промовирањето на активното граѓанство и само-вклучувањето во креирањето на политиките кои што ги засегаат младите.

Преку проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нови типови на пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“, финансиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку Фондот за грантови на ЕЕА и Норвешка за регионална соработка, RROMA склучува договор со надворешен тренер. Обучувачот ќе спроведе сесии за градење капацитети со нашите партнерски организации. Обуките треба да се изведуваат на англиски јазик.

Се очекува обучувачот да им помогне на граѓанските организации да ги подобрат своите капацитети во областа на комуникациски вштини, (како да се направат видливи резултатите, како да се допре до пошироката публика), Организациско планирање (како да известувате и да ги одржувате роковите),  како да се напише проект (како да се реплицираат најдобрите практики).

Од РРОМА експертот ќе добие поддршка и информации за потребите и  сесиите за време на средбата. Тој/таа ќе биде консултиран и за олеснување на сесиите со нашите партнери.

Покрај обуките од 28 август до 01 септември , од експертот ќе се очекува да достави целосен извештај за обуката и да ги мапира силните и слабите страни на организациите. Заедно со партнерските организации, експертот ќе развие систем за водење евиденција за нивното подобрување.

Услови:

Тренингот ќе се одржи од 28 август до 01 септември, финален извештај треба да се поднесе до 20 август 2023 година.

Профил на консултант/тренер*

 • Одлични вештини за обука
 • Одлични вештини за пишување и способност за дизајнирање и испорака на сесии за обука, модули и алатки за ГО
 • Соодветно искуство и работа со граѓански организации во областа на управување со проекти, организациски развој и менаџмент, градење капацитети и градење мрежа
 • Способност за самостојно работење
 • Работен јазик е англискиот
 • Консултантот може да биде поединец, институција или организација

Договор и буџет

Обучувачот ќе биде иаплатен со 2000 €, ДДВ вклучен во оваа сума.

Независниот консултант ќе биде поддоговорен од RROMA и нема право да ги контактира директно Грантовите за регионална соработка на ЕЕА и Норвешка. Тој/таа се пријавува во РРОМА.

Сите трошоци (како патување, сместување и храна на обучувачот) поврзани со 4 дневната обука, ќе бидат покриени од страна на РРОМА.

Апликантите треба да достават:

Ажурирано CV

И мотивационо писмо

Апликацискиот пакет треба да се достави до 15 август 2023 година на info@rromassn.org со тема – „NSOP – Градење капацитети на граѓански организации“.

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Categories
Конкурси Новости

Call for applications for an external trainer to conduct individual capacity-building of civil society organizations

The Regional Roma Educational Youth Association (RROMA) is contracting an external trainer to deliver individual capacity building session for the partner organizations involved in the project ”New solutions to old problems – exchange of new types of approaches in the field of Roma integration”, in the following areas:

Project management:

 1. Project planning
 2. Project execution
 3. Project control

Organizational management:

 1. Operational management
 2. Financial management
 3. Human Resource management

RROMA

The Regional Roma Educational Youth Association is an independent youth organization, active in the Republic of Macedonia. Launched as a network on 15 December 2007, RROMA focuses on youth empowerment and mobilization through creativity, training and campaigns. Our mission is that RROMA as an information-educational center for support of the youth from the Republic of Macedonia works on affirmation and promotion of the opportunities for personal development and integration, and on the promotion of the active citizenship and self-involvement in the creation of youth policies.

Role of the trainer

Through the ”New solutions to old problems – exchange of new types of approaches in the field of Roma integration” project, funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, RROMA is contracting an external trainer. The trainer will conduct capacity building sessions with our partner organizations. The trainings are to be delivered in the English language.

The trainer is expected to help the civil society organizations to improve their capacities in the selected areas by them, to promote positive values for other organizations in the field and also to support others with their expertise. The trainings are to support the organizations in their structures and their daily work.

From RROMA the expert will receive support and information on the needs of the different partner organizations. He/she will also be consulted on facilitating sessions with our partners.

In addition to the training sessions in each of the countries, the expert will be expected to deliver a full report of the training and to map the strengths and weaknesses of the organizations. Together with the partner organizations, the expert will develop a system to keep a record of their improvement.

Conditions

The training will be conducted throughout June 2022 – February 2023, with the final report expected for March 2023.

Profile of the consultant*

 • Excellent training skills
 • Excellent writing skills and ability to design and deliver training sessions, modules, and toolkits for CSOs
 • Experience working with civil society organizations in the fields of project management, organizational management, capacity-building, and network building
 • Ability to work independently
 • Be able to travel and visit partner organizations in: Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Hungary, Lithuania, Romania, Slovakia, Turkey
 • Working language is English

As the partner organizations are coming from Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Hungary, Lithuania, Romania, Slovakia, Turkey – abilities or language skills are desirable, but not a must!

*The consultant can be an individual, institution, or organization

Contract and budget

The independent consultant will be subcontracted by RROMA and has no rights vis-à-vis the EEA and Norway Grants for Regional Cooperation. He / She reports to RROMA.

The trainer will be renumerated with 3000 €, VAT included in this amount.

All costs (such as travel and accommodation of the trainer) related to the country visits will be covered by RROMA through the project.

The applicants should submit:

 • An updated CV
 • And a motivation letter

The application package should be submitted by 13 June 2022 to info@rromassn.org with the subject – “NSOP – Capacity-building of civil society organizations”

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation