Categories
Uncategorized Новости

Одржана Донаторска конференција “Финансирање на програмите наменети за Ромите – заедничките придобивки и предизвици на заедницата, Ромските организации и донаторите,”

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација заедно со коалициските невладини организации KHETANE (Ромалитико – Скопје, ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МУЛТИ ЕТНИЧКО Општество за ЧОВЕКОВИ ПРАВА – Штип, 24 ВАКТИ – Скопје, Сумнал – Битола, Дром – Куманово, Лачо Диве – Скопје), на 16.10.2023 година во Владата на Република Северна Македонија,  одржа донаторска финансиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот Фонд за Грантови за Регионална соработка како дел од стратешкото партнерство во рамки на проектот ,,New solutions to old problems” како и кофинансиран од проектот ,,Romani women power of change”.

Главната цел на настанот беше да се разгледааат придобивките и предизвиците на заедницата, Ромските организации и донаторите, и размена на информации помеѓу заинтересираните страни или засегнати страни..

Панелисти на настанот беа:

  • г-дин Беким Реџепи – заменик министер за транспорт и врски
  • г-дин Звонко Пекевски – градоначалник на општина Беровo
  • г-дин Елвис Мемети, – Советник за инклузија на Ромите при Кабинетот на премиерот
  • г-дин Нафи Сарачини – Еу делегација                           
  • г-дин   Драган Ристовски – УНДП

Говорниците имаа можност да презентираат кои и како од претходно предвидените програми се инкорпорирани во државните институции/донатори и како и каква е размената на информации помеѓу заинтересираните или засегнати страни? Колку и како во соработка се вклучени ромските организации и  локалните заедници ги имаат како приоритет во своите програми потребите и приоритетите на заедницата? Дали се успеа да се усогласат  приоритетите и финансирањето на локално и национално ниво?

Дел од заклучоците кои се донесоа на дискусијата се: Потребно е зголемено финасирање дирекно до организациите во заедницата кои би спроведувале проекти и иницијативи кои директно произлегуваат од Националните и Локалните акциски планови 2023-2026. Не е доволно донаторите да обезбедат средства за вклучување на Ромите, мора да има напори за зајакнување и мобилизација на ромските заедници и подржувачите за да се случат промени.Стратегиите за финансирање од донаторитеи повиците за иницијатива мора да бидат пофлексибилни во темите и барањата потребни за да се подобни за финансирање. Владата треба има дефинирани буџети за вклучување на Ромите со соодветни планови за имплементација, индикатори и системи за мониторнг. Стартегиите, јавни политики и другите водечки документи за вклучување на Ромите треба да бидат јавни и лесно достапни за сите засегнати страни.

На конференцијата присуствуваа: преставници од УНДП, ЕУ Делегација, Управа за култура (МПЗО), Министерство за транспорт и врски, Влада, Народен правобранител, општина Берово, општина Куманово, општина Шуто Оризари, РЕФ, РЕДИ, СУГС “Шаип Јусуф” – Скопје, МТВ – Бијандипе, преставници од невладини организации РРЦ, Сонце, Романо Ило, како и претставници од органзаииците на КХЕТАНЕ – РРОМА, РОМАЛИТИКО, ЗМОЧП, 24 Вакти, СУМНАЛ, ДРОМ.

Categories
Новости

Одржана информативна донаторска средба со градоначалникот на Општина Берово г-дин Звонко Пекевски во рамките на проектот „New solutions to old problems”

На ден 21.09.2023 РРОМА во име и на коалициските организации КХЕТАНЕ, со граданочалникот на Општина Берово, г-дин Звонко Пекевски во рамките на проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ финансиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот фонд за грантови за регионална соработка, одржа информативна донаторска средба, на која се разговараше за придобивките и предизвиците на заедницата, ромските организации и донаторите.

Како позначен заклучок од дискусијата се донесе дека, подршка на иницијативите кои ја олеснуваат мобилизацијата и ангажирањето на заедницата е од клучно значење за да се обезбеди ефективност, одржливост и инклузивност на проекти и активностите за сите засегнати страни со особен акцент на  Ромска инклузија.

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Categories
Новости

Одржана информативна донаторска средба во рамките на проектот „New solutions to old problems”

РРОМА, денес (20,09,2023 год.) заедно со коалициските организации КХЕТАНЕ, во рамките на проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ финансиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот фонд за грантови за регионална соработка, одржа информативна донаторска средба, на која се разговараше за придобивките и предизвиците на заедницата, ромските организации и донаторите.

На информативната средба приутни беа донаторите: г-а Марта Фидалго Гарсија при Генералниот директорат за соседство и преговори за проширување за Западен Балкан во Европската комисија, г-дин Нафи Сарачини од Делегацијата на ЕУ во Северна Македонија, г-дин Елвис Мемети, советник за инклузија на Ромите при Кабинетот на премиерот, г-а Зерина Рамиќевиќ од УНДП, г-а Сузана Камчевска од Министерство за транспорт и врски.

Како еден од главните заклучоци од дискусијата беше дека е потребно да се продолжи со координиран и синхронизиран пристап на сите засегнати страни во спроведување на проекти и активностите за ромска инклузија.

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Categories
Uncategorized

RROMA with the “Khetane” coalition held a networking meeting for advocacy

Within the project “New solutions to old problems – exchange of new types of approaches in the field of Roma integration” project, funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, on June 4 and 5, in the hotel “Kumanovo Spa”- Kumanovo, RROMA with the coalition “KHETANE” held an  networking advocacy meeting.

The purpose of the networking meeting was Consolidation of the work of the coalition, networking for better advocacy through a specific strategy, planning meetings with donors for better planning of funds intended for organisations from the basic (local level), setting the dynamics of action.

At the first day was discussed how to raise donor awareness of the importance of supporting a bottom-up approach to Roma inclusion and empowerment. At the national level, how to create an advocacy plan that is particularly important as it will focus on donor funding, especially government funding, to persuade the government not to use only EU funds to include Roma, but provide more readily available own resources for Roma inclusion programs.

The second day was discussed Khetane strategy for operating the funding level at the basic level for increase the civic involvement of the Roma community for the better inclusion at local, regional and national level – identification of institutions, stakeholders, donors, partners, allies, what is the narrative and what are the main messages by Khetane?, Advocacy and visibility time frame, Organising meetings with donors.