Categories
Конкурси Новости

Повторен повик за ангажирање на експерт во рамките на проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“

Повторен повик – бидејќи немаше пријавени на првиот повик!

Повик 02/18

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација во рамките на проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“ објавува повик за ангажирање на експерт за спроведување обука за работа и употреба на прирачникот за работа на терен со лица без документација.

Проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“ има за цел да работи на еднаков пристап на лицата без документи до јавните добра и услуги пружени од државата преку воспоставување на механизам и алатки за застапување на законски измени за решавање на нивниот статус.

Во рамките на оваа активност се предвидува одржување на обука на 30 лица кои работат на терен, со цел да ги зголемат своите вештини и знаење за идентификување, процесирање и затворање на случаевите и практично користење на прирачникот.

Од експертот се очекува:

 • Подготовка на методологија за обука
 • Испорака на обука
 • изработка на извештај за спроведената обука
 • помош при дисеминацијата на прирачникот за работа на терен со лица без документација

Експертот ќе биде ангажиран вкупно 4 работни дена во рамките на оваа активност. Максимумот на понуда по еден работен ден изнесува 80 евра.

РРОМА прифаќа апликации кои што во целост ги следат дадените инструкции на линкот подолу:

Инструкции за аплицирање

Лицата кои што ќе ја поминаат првичната селекција ќе бидат поканети на интервју. Нивниот ангажман ќе започне веднаш по потпишувањето на договорот за извршување на горенаведените задачи.

Краениот рок за аплицирање е 19 ноември 2018 година до 17.00 часот со испраќање на потребната документација на емаил адресата: info@rromassn.org со предмет: Повик 02/18. Апликациите кои што ќе пристигнат после предвидениот рок нема да се земат во предвид.

Проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“ е поддржан во рамките на повикот за суб-грантирање на граѓански организации Бр. 0818-6.1 објавен од здружението Иницијатива за социјална промена – ИнСоК –Скопје во соработка со Ромскиот едукативен центар “Амбрела”, Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите “Месечина“ – Гостивар и Здружението за заштита на правата на Ромите – Штип, во рамки на проектот “НАДВОР ОД КРУГОТ- НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО” поддржан од Програмата за поддршка за граѓанските организации во рамките на програма за акција на граѓанското општество 2015 / Инструментот за претпристапна помош (ИПА) Europe Aid / 151569 / DD / ACT / MK

Categories
Новости

РРОМА учествуваше на 6-тиот балкански младински социјалдемократски камп

Во периодот од 20 до 24 Јуни, РРОМА како полноправна членка на НМСМ преку свој претставник учествуваше на шестиот балканскииот младински социјалдемократски камп кој се оддржа во Драч, Албанија на тема „Социјалдемократските Перспективи: Младите социјалдемократи во југоисточна Европа“.

Во рамките на овој камп учество зедоа 60 претставници од подмладоците на социјалдемократските партии, како и претставници од граѓанскиот сектор на Балканот. Организацијата на овој камп беше реализирана од страна на Friedrich Ebert Foundation. На самиот почеток од кампот учесниците ги претставуваа државите од кои доаѓаат при што дискутираа за перспективите на своите земји. Потоа следуваа предавања за социјалдемократијата каде учесниците разменуваа искуства од своите држави поврзани со начинот на имплементација на социјалдемократските вредности во општеството и во политиката.

Една од главните теми за кои се дискутираше беше инволвираноста на младите социјалдемократи во функционирањето на општините во кои живеат. Потоа се разгледуваа програмите кои ЕУ ги нуди за младите со посебен акцент кон РИКО – Регионална канцеларија за младинска соработка. Western Balkans and EU integration process е една од неколкуте теми кои кај учесниците на овој летен камп предизивика голема заинтересираност поради фактот на моменталната политичка ситуација и поставеноста на ЕУ апсирациите на државите од Западен балкан.

Македонија како земја аспирант за влез во НАТО и ЕУ, како и поради последните случувања во делот на грчко – македонските односи беше една од поважните теми за дискусии. Младите едногласни дека Македонија после низа случувања и политички превирања заслужува да се најде во НАТО и ЕУ членството.

Младинската невработеност разви плодна дискусија со што учесниците имаа можност меѓусебно да споделат искуства со што генералниот заклучок беше дека сепак во земјите од Западен балкан преовладува голема невработеност. Покрај активностите предвидени во агендата, младите социјалдемократи од југоисточна Европа во своето слободно време разменуваа искуства од своите ангажмани во своите држави, споделуваа различни размислувања и аргументи со што докажаа дека сепак како млади социјалдемократи, покрај политичките билатерални проблеми на нивните држави истите имаат многу повеќе заеднички работи кои ги сплотуваат.

Categories
Новости

Локален дијалог во Штип

На 16 мај 2018 година во Штип ќе се оддржи средба на локален дијалог помеѓу претставниците на локалната Ромска заедница и претставниците на локалната самоуправа. Средбата ја иницира коалицијата на Ромски невладини организации “Khetane” и истата е поддржана од ЕУ во рамките на проектот “Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција” и Вишеград фондот.

                                  

Целта на состанокот е да се зајакне дијалогот помеѓу заедницата, локалните институции и локалната власт за да се надминат предизвиците, лошата комуникација со локалните власти и проблемите на Ромската заедница.

На состанокот ќе се разгледуваат 4 димензии кои што потекнуваат од локалните карти за оценување на општините и тоа:

 1. Посветеност на локалната самоуправа
 2. Партиципација и Соработка
 3. Ситуација
 4. Промена

Ќе се дискутираат предизвиците и ќе се одредат конкретни препораки за нивно понатамошно надминување. Но, исто така добрата пракса на дијалог да стане редовна алатка за соработка помеѓу локалните власти и Ромската заедница.

           

Categories
Конкурси Новости

Повик за изработка на студија во рамките на проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“

Повик 01/18

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација во рамките на проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“ објавува повик за изработка на студија за проценка  на предложените мерки и закони  кои ги засегаат  лицата без документи, проследена со прирачник за работа на терен со лицата без документација.

Проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“ има за цел да работи на еднаков пристап на лицата без документи до јавните добра и услуги пружени од државата преку воспоставување на механизам и алатки за застапување на законски измени за решавање на нивниот статус.

Студијата, ќе служи како проценка на влијанието на регулативата во сенка за оценување на позитивните и негативните ефекти на предложените регулативи и ќе треба да го следи целиот процес започнувајќи од предлог-закон, измени, консултации до проценка на влијание на предложената регулатива од различни аспекти (социјален, економски и сл) и преку предлози, мислења, сугестии со ЕНЕР системот.

Експертите кои што ќе бидат ангажирани ќе направат проценка на влијанието на предложена регулатива преку ЕНЕР системот и ќе го следат следниот процес:Во делот на законската регулатива ќе се анализираат и оценуваат негативните последици односно недоречености во позитивната законска регулатива. Самиот процес почнува со регистрирање во ЕНЕР системот при што се овозможува следење и активно учество во процесот на консултација. Специфично ќе се анализираат и проценуваат следните закони: Закон за вонпарнична постапка, Закон за водење на матична евиденција, Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните и Законот за бесплатна правна помош. Во рамките на оваа активност се предвидува експертите да изработат анализа и проценка на негативните ефекти и недоречености на постојаната законска регулатива и истовремено да понудат конкретни препораки за менување на законската рамка.

По изработката на студијата, експертите ќе подготват документ на најдобри практики за решавање на случаевите на лицата без документи, кој што ќе служи како прирачник кој што ќе има за цел да придонесе за зголемена информираност на населението и теренските работници како конкретно да се постапи по однос на конкретни случаи.

Заинтересираните лица на повикот за изработка на студија и прирачник ќе треба да достават:

 • Писмо за интерес, наведувајќи го своето искуство во областа
 • Кратко резиме или биографија
 • Понуда за изработка на студија и прирачник за ангажман од 40 работни дена во временски период од 6 месеци

Лицата кои што ќе ја поминаат првичната селекција ќе бидат поканети на интервју. Нивниот ангажман ќе започне во мај 2018 година.

Краен рок за доставување на документите е 27.04.2018 година, 23:59 часот на емаил: info@rromassn.org со предмет: Изработка на студија 2018. Апликациите кои што ќе пристигнат после предвидениот рок нема да се земат во предвид.

Проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“ е поддржан во рамките на повикот за суб-грантирање на граѓански организации Бр. 0818-6.1 објавен од здружението Иницијатива за социјална промена – ИнСоК –Скопје во соработка со Ромскиот едукативен центар “Амбрела”, Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите “Месечина“ – Гостивар и Здружението за заштита на правата на Ромите – Штип, во рамки на проектот “НАДВОР ОД КРУГОТ- НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО” поддржан од Програмата за поддршка за граѓанските организации во рамките на програма за акција на граѓанското општество 2015 / Инструментот за претпристапна помош (ИПА) Europe Aid / 151569 / DD / ACT / MK

Categories
Новости

Започнува проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“

Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација од 2 април 2018 година започнува со имплементацијата на проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“. Истиот, ќе се имплементира 9 месеци, односно до 31.12.2018 година.

Проектот е поддржан во рамките на повикот за суб-грантирање на граѓански организации Бр. 0818-6.1 објавен од здружението Иницијатива за социјална промена – ИнСоК –Скопје во соработка со Ромскиот едукативен центар “Амбрела”, Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите “Месечина“ – Гостивар и Здружението за заштита на правата на Ромите – Штип, во рамки на проектот “НАДВОР ОД КРУГОТ- НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО” поддржан од Програмата за поддршка за граѓанските организации во рамките на програма за акција на граѓанското општество 2015 / Инструментот за претпристапна помош (ИПА) Europe Aid / 151569 / DD / ACT / MK

Проектот „Од Фантоми до Активни граѓани“ има за цел да работи на еднаков пристап на лицата без документи до јавните добра и услуги пружени од државата преку воспоставување на механизам и алатки за застапување на законски измени за решавање на нивниот статус.

Специфичните цели на проектот вклучуваат:

 • Градење на капацитетите на НВО и засегнатите страни за работење со лицата без документи на терен, евиденција, следење и решавање на проблемот преку case management систем
 • Проценка на влијанието на регулативата во сенка за оценување на позитивните и негативните ефекти на предложените регулативи
 • Промовирање на добри практики за работата со лицата на терен со лицата Роми без документи

Очекуваните резултати од проектот се:

 • Case management систем за НВО за идентификување на лицата без документи, работа на терен, водење на случај, процесирање и евидентирање
 • Проценет импакт на влијанието и извештај во сенка на регулативата за оценка на позитивните и негативните ефекти на предложените законски измени
 • Развиен прирачник  за решавање на конкретни случаеви и мерки за превенција

Во рамките на проектот како целни групи ќе бидат вклучените НВО во проектот, Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјална работа и управата за водење на матична книга. Проектот, како корисници ги идентификува лицата без документи и локалните самоуправи.

Categories
Конкурси Новости

Избор на “најпријателски Ромски градоначалник”

 Во рамките на проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ поддржан од Европската Унија во рамките на повикот Europe Aid/150147/DH/ACT/PRAREG со проектен број 2015/370-300 имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација се објавува:

К О Н К У Р С

за избор на „Најпријателски Ромски градоначалник“ од Република Македонија

Краен рок за поднесување на апликации:

28 февруари 2018 година

Концепт

Изборот за „најпријателски Ромски градоначалник“ се организира за подобрување на дијалогот на локалните власти и Ромската заедница, и добрите пракси на дијалог да станат видливи. Целта на изборот е да биде конструктивна алатка за подобрување на состојбата на Ромската заедница, фокусирајќи се на позитивните примери, без обвинувања на останатите. Фокусирајќи се на филозофијата на зајакнување, мобилизација и еднаков дијалог помеѓу локалните власти и Ромската заедница, изборот може да помогне гласот на Ромската заедница да биде слушнат! Изборот се организира во земјите на западен Балкан и Турција.

Награда

Најдобрите градоначалници, победници од земјите-учеснички од западен Балкан и Турција ќе бидат дел од Ромската недела во април 2018, која што се организира во Брисел од страна на Европскиот парламент.

Таму ќе имаат можност да присуствуваат на состанок со претставници од Европската комисија и Генералниот Директорат за соседство и преговори за проширување, каде што ќе ги презентираат своите активности и бидат дел од креирање на мрежа на градоначалници кои што работат на Ромска инклузија.

Трошоците се покриени од страна на организаторите на изборот во рамките на проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ поддржан од Европската Унија во рамките на повикот Europe Aid/150147/DH/ACT/PRAREG со проектен број 2015/370-300 имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација.

Критериуми за учество

На повикот можат да учествуваат сите градоначалници од Република Македонија. За учество е потребно:

– да ја потполните апликацијата (апликација за избор)

– да доставите исечоци, слики, извештаи, одлуки, документи кои што ги поткрепуваат дадените одговори во апликацијата

– да имате евалуација од страна на Ромската заедница кои што се однесуваат на вашата општина преку алатката за оценување на општините https://romareact.org/survey/

– по завршување на рокот за аплицирање, градоначалниците ќе бидат посетени од страна на организаторите и претставници на комисијата за избор.

Рок за аплицирање

Краениот рок за испраќање на апликациите и документите за поткрепа е 28 февруари 2018 година до 23:59 часот. Документите можат да се испраќаат по пошта на:

Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација

Тошо Куковски бб

П.фах 32

1360 Кратово

или на е-маил: info@rromassn.org со дознака „MRFM“

Објавување на резултатите

Комисијата за избор составена од претставници на коалицијата „KHETANE“ ќе ги соопшти резултатите за избор кон крајот на март 2018.

За прашања околу изборот можете да пишете на е-маилот: info@rromassn.org.

Проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ е поддржан од Европската Унија во рамките на повикот Europe Aid/150147/DH/ACT/PRAREG со проектен број 2015/370-300 имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација

Проектот е финансиран од Европската УнијаCategories
Новости

Средба со министерот Самка Ибраимоски

Претставници на организациите-членки на коалицијата која што се формираше во рамките на проектот поддржан од Европската комисија „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ на 14 ноември оддржаа работен состанок со Министерот Самка Ибраимоски, задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија.
Претставници на РРОМА, Дром, 24 Vakti, Ромалитико
на работен состанок со министерот Самка Ибраимоски
На средбата се дискутираше за состојбите, предизвиците и проблемите на Ромската заедница. Исто така, министерот Самка Ибраимоски изрази своја поддршка во активностите на коалицијата. Се разговараше и за Ромската платформа која што се оддржува во Брисел на 27 ноември, каде што министерот и претставници од коалицијата ќе земат свое учество. Еден од заклучоците на состанокот е потребата од меѓусебно координирање и заеднички да работиме на подобрување на состојбата на Ромите во РМ и нивно интегрирање во општеството како рамноправни граѓани. Кон крајот на декември 2017, ќе следи настан на презентирање на извештајот кој што коалицијата го спрема и за кој што е добиена поддршка од страна на министерот Ибраимоски.
Categories
Новости

Се оддржа работен состанок на коалицијата во рамките на проектот поддржан од Европската комисија „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“

Од 10 до 13 ноември 2017 година во хотел Тино во Охрид се оддржа работен состанок на коалицијата која што се формираше во рамките на проектот поддржан од Европската комисија „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“.

 
Динамика на работа

На состанокот беа дефинирани насоките на дејствување и динамиката за акција на коалицијата. За сега, коалицијата брои 7 организации-членки: РРОМА, ЗМОЧП, ЦРЗ Дром, Сумнал, 24 Вакти, Романо Авази и Ромалитико.
Во периодот што следи, коалицијата ќе објавува извештај по однос на интеграцијата на Ромите во РМ. Исто така, ќе следи повик за избор за најпријателски Ромски градоначалник, каде што добитникот ќе оди за Брисел и ќе има средби со релевантните ЕУ претставници. На состанокот беа потпишани договорите за грант. Вкупно беа доделени 6 мали грантови во вкупен износ од 460.500 денари. Повеќе информации за состанокот на линкот.

 
Потпишување на грант-договорот со Сумнал

Проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ има за цел воспоставување на конструктивен и систематски дијалог помеѓу локалните и националните институции и Ромското граѓанско општество, со цел подобрување на политиките за Ромите и нивната интеграција, социјална инклузија, не-дискриминација, меѓу-етнички дијалог, социо-економски развој и граѓански права.

Ќе се реализира од 01.01.2016 година до 31.12.2019 година со поддршка на Европската Унија и Рома Актив Албанија како носител на проектот, и РРОМА како партнер за Македонија.

Другите специфични цели опфаќаат:

 1. Зајакнување на професионалниот капацитет, легитимитет и отчетност на (про) Ромски граѓански организации и подигнување на нивните капацитети за долгорочно стратегиско планирање;
 2. Подигнување на свеста за модели на Ромска инклузија (патокази за надминување на социјалната ексклузија) и постигнување на структурални промени во локалните политики, креирајќи стратегиски партнерства со други граѓански организации, локални институции, општини и др. релевантни институции;
 3. Придонесување за поефективни политики и барање на отчетност на владите во креирањето на политики, носење на одлуки и имплементација;
 4. Јакнење на редовно вмрежување на (про) Ромски граѓански организации на регионално  и ЕУ ниво, како и фасилитација на размената на знаење, вештини и контакти, и зголемување и ширење на влијанието при водењето на кампањи и застапување.

Наредната активност на коалицијата е закажана во декември 2017 година.

Проектот е поддржан од Европската Унија.

Categories
Новости

КОНКУРС за доделување на мали грантови за поддршка на иницијативи и проекти на Ромски и про-Ромски граѓански организации

Во рамките на проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ поддржан од Европската Унија во рамките на повикот Europe Aid/150147/DH/ACT/PRAREG со проектен број 2015/370-300 имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација се објавува:

К О Н К У Р С

за доделување на мали грантови за поддршка на членките на коалицијата во рамките на проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ за иницијативи и проекти за зајакнување на улогата на Ромското граѓанско општество во РМ за 2017 година

Краен рок за поднесување на апликации:

8 ноември 2017 година

Општа цел на повикот е преку малите грантови за да подигне капацитетот на (про) Ромските граѓански организации кои што работат на подобрување на статусот на Ромите во РМ.

Специфичната цел на повикот е давање на финансиска поддршка на (про) Ромските граѓански организации за подигнување на нивните капацитети и зајакнување на нивните позиции на локално и национално ниво, како и влијание врз политиките кои што ги таргетираат Ромите како целна група. Предност за конкурсот ќе имаат организациите кои што се дел од формираната коалиција во рамките на проектот.

Во рамките на конкурсот, РРОМА бара автори/организации на извештаи и истражувања од следниве приоритетни области:

 • О1-ДОМУВАЊЕ: Политики и стратегии за решавање на проблематиката со домувањето кај Ромската заедница во РМ;
 • О2-ОБРАЗОВАНИЕ: Образовниот статус кај Ромското население во РМ;
 • О3-ЗДРАВСТВО: Пристапот на Ромското население во РМ до здравствени услуги;
 • О4-ВРАБОТУВАЊЕ: Правичната застапеност и активни мерки за вработување на Ромското население во РМ;
 • О5-АНТИЦИГАНИЗАМ: Говорот на омраза и сликата за Ромската заедница во македонските медиуми;
 • О6-ВЛАДЕЕЊЕ: Главните владини политики за Ромска инклузија и посветеноста за видливи промени во РМ.

Фонд за финансирање

Вкупниот фонд за финансирање на проекти во рамките на конкурсот за 2017 изнесува 460.500 денари (7.500 евра)

Големина на грант

Преку конкурсот ќе се обезбеди поддршка за локални проекти на (про) Ромски граѓански организации во максимален износ од 1.250 евра

Апликантите во рамки на конкурсот треба да ги исполнуваат следниве критериуми:

 • Да бидат правни лица регистрирани во Централниот регистар на РМ
 • Да се регистрирани како здруженија или фондации според законот за здруженија и фондации
 • Да имаат искуство во приоритетната област за која што аплицираат
 • Да бидат одговорни за подготовка и менаџирање на проектната активност

* Апликантот учествува самостојно.

* Апликантот има право да учествува со само еден предлог-проект.

* Апликантот може да добие само еден грант од конкурсот за финансирање.

Времетраење

Краткорочни локални проектни активности во времетраење од 1 до 3 месеци ќе бидат предмет на финансирање.

Локација

Проектната активност треба да биде реализирана во државата каде организацијата е регистрирана и работи.

Типови на активности

Со цел да бидат погодни за финансирање, предлог-проектите треба да отпаднат во една од приоритетните области на конкурсот и да опфаќаат активности во вид на:

 • Истражувања и пишување на анализи/извештаи (потреби, перцепции, мерки за мерење на ефикасност и др.);

Само трошоци кои што се поврзани со имплементацијата на проектната активност ќе бидат одобрени.

Следнивер категории на трошоци се прифатливи:

 • Хонорари за автори на анализите и извештаите
 • Трошоци за транспорт и ноќевања
 • Трошоци за организирање на настани (изнајмување на сала, опрема, кетеринг итн.)
 • Трошоци за изработка на веб-решенија
 • Трошоци за промоција (изработка и печатење на брошури)

Сите организации кои имаат намера да аплицираат на конкурсот за финансирање треба да го потполнат формуларот за предлог-проект (ДА1).

Формуларот се потполнува на македонски јазик.

Формуларот за предлог проекти (ДА1) треба да се испрати на grants@rromassn.org со назнака „Мали грантови 2017“.

Краен рок за испраќање на апликацијата е 8 ноември 2017 година, 23.59 часот! Апликациите испратени по предвидениот рок нема да се земат во предвид!

За повеќе информации може да се симне конкурсот

Формуларите можат да се симнат од следнивер линкови:

ДА1

Нацрт-договор

Проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ е поддржан од Европската Унија во рамките на повикот Europe Aid/150147/DH/ACT/PRAREG со проектен број 2015/370-300 имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација

Проектот е финансиран од Европската Унија