Categories
Новости

Oдржан онлајн тренинг на тема “Презентациски и комуникациски вештини” од Проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ е финансиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот фонд за грантови за регионална соработка.

Регионалната Ромска Образоцна Младинска Асоцијација Од 24 до 26 ноември 2020 одржа онлајн тренинг на тема “Презентациски и комуникациски вештини” од  Проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нов вид пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“ е финансиран од Исланд, Лихтенштајн и Норвешка преку ЕЕА и Норвешкиот фонд за грантови за регионална соработка.

На работилницата учествуваа околу 30 учесници од сите 11 партенер организации од Романија, Северна Македонија, Литванија, Унгарија, Бугарија, Албанија, Словачка, Босна и Херцеговина, Турција, Украина и Чешка.

 

Првиот ден од работилницата на 24 ноември фокусот беше ставен  на презентациски вештини, каде се здобивме со многу нови совети и трикови за тоа како најдобро да ја промовираме нашата работа за  вклучување на Ромите и борба против  антициганизам, со нашиот експерт Димитриј Михајловски.

 

Вториот ден  25 ноември беше предвиден ден за Обука за вештини за комуникација и презентација“Со помош на новинарот (нашиот експерт) Сунаи Сабриоски, учесниците  има шанса да ги подобрат своите комуникациски вештини – враќање на основите и разбирање на клучните елементи, разбирање на важноста од одржување на ефективен напис / говор / вежбање.

Третиот ден 26 се одржа средба помеѓу партнер организациите на која се разменуваа мислење на кој начин да ги искористат претходно стекнатите комунакициски и презентациски вештини, како и за идните планови кои ги има предвидено секоја партенр организација за реализирање на проектот.

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

 

 

Categories
Новости

Нови решенија за старите проблеми – размена на нови пристапи во областа на интеграцијата на Ромите

Интеграцијата на Ромите останува едно од најгорливите прашања низ Централна и Источна Европа, Западен Балкан и Турција. Според Агенцијата за основни права, Ромите се најдискриминирано и исклучено етничко малцинство, од кои 80% живеат во ризик од сиромаштија. Неодамнешните говори на омраза и кршењето на човековите права против Ромите, на пример во Украина, Чешка, Бугарија, Италија и Белгија ја покажуваат сериозноста на расизмот против Ромите. Преку проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нови пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“, имаме за цел да споделиме успешни приказни со донаторите и државните агенции за проекти за вклучување на Ромите во областа на образованието, вработувањето, учеството и борбата против антициганизмот, со цел да се прекине магичниот круг на цинизам дека „ништо не може да се промени“. Ќе се вклучиме во двонасочен процес на градење на капацитетите на ромското граѓанско општество:

 1. Развој на професионални капацитети меѓу партнери со партнери преку идентификување на 1-3 добри практики по партнери и поддршка на другите при нивно прилагодување.
 2. Градење на капацитети за управување со проекти преку курсеви за обука на ромски и про-ромски невладини организации.
 3. Преку застапување кај донаторите и државните агенции имаме за цел да обезбедиме одржливост на иновативните проекти започнати од партнерите.

Цели:

 • Да се ​​идентификуваат добрите практики од основното ниво во областите на вработување, образование, борба против антициганизмот и учеството на Ромите.
 • Да се ​​вклучат во меѓусебно учење и обука меѓу ромски граѓански организации со цел да се прилагодат идеите за проекти и да се испланира нивната имплементација во друга земја.
 • Да се ​​изградат капацитетите на ромските невладини организации од основното ниво на различни аспекти на управување со проекти и застапување
 • Да се ​​залага за подобро насочено финансирање за вклучување на Ромите.

Периодот на имплементација на проектот е 34 месеци, започнувајќи од 1 јуни 2020 година до 31 март 2023 година,  проектот изнесува 1.269.415 евра, финансирани преку ЕЕА и Норвешките грантови за регионална соработка. Проектот вклучува планирање и спроведување на проекти иницирани и координирани од заедницата, инспирирани од добри практики од други земји и поддржани од експерти од партнерски организации од каде е преземена идејата. Исто така, се предвидува развој на програми за обука на граѓанското општество во 11-те земји партнери засновани врз реалните потреби на организации кои доаѓаат од основното ниво, и информации и развој на дијалог помеѓу ромското граѓанско општество и донаторите кои обезбедуваат финансирање за овие заедници. Проектот во приоритетниот сектор „Социјална инклузија, вработување на млади и намалување на сиромаштијата“ придонесува за зголемена вклученост и зајакнување на Ромите. Тоа ќе го постигне преку следниве резултати:

1. Промовирање на проекти предводени од заедницата:

 • 11 локални проекти засновани на потребите на заедницата, идентификувани како добри практики во други организации, се прилагодени и спроведени во локалните ромски заедници
 • 20-30 примери за добра практика на локални проекти за вклучување и зајакнување на Ромите се идентификувани и дисеминирани со идеи за адаптација и зголемување на резолуцијата
 • Организирање на ромската заедница и ромско граѓанско општество промовирани преку филм и раскажување приказни

2. Зголемен капацитет на ромските граѓански организации:

 • Персонал на ромски граѓански организации обучени за управување со проекти и организации
 • Објавен пакет со алатки за проектно и организациско управување
 • Критериуми за транспарентност и отчетност

3. Поволно опкружување за финансирање:

 • Студии за важноста на приоритетите од долу нагоре за вклучување на Ромите
 • Спроведена и дисеминирана анализа на програмите за финансирање на вклученоста на Ромите

Резултатите ќе се постигнат преку:

 • Планирање на проекти предводени од заедницата инспирирани од добрите практики и поддржани преку тренери од други ромски граѓански организации
 • Прилагодена програма за градење на капацитети, вклучувајќи учење од врсници и креативни алатки
 • Застапување засновано врз докази кон националните влади, меѓународните институции и приватните донатори

Пакетите за работа се следниве:

 • Менаџмент – координиран од Nevo Parudimos
 • Комуникација – координирана од Nevo Parudimos
 • Градење на капацитети – координирана од RROMA
 • Врсничка едукација – координирана од Фондацијата Автономија
 • Застапување – координирано од мрежата ERGO

Целните групи се претставени од 11 локални ромски заедници (по една од секоја земја), 11 ромски невладини организации или целни ромски заедници, институции и приватни спонзори, други невладини организации од 11-те земји партнери.

Партнери во проектот се:

 • Lead parter – Nevo Parudimos Association – Romania
 • Partner – ERGO Network – Belgium
 • Partner – Autonomia Foundation – Hungary
 • Partner – RROMA – Macedonia
 • Partner – Roma Active Albania – Albania
 • Partner – Integro – Bulgaria
 • Partner – RARC – Roma advocacy and research center – Slovakia
 • Partner – Slovo 21 – Czech Republic
 • Partner – Roma Community Center – Lithuania
 • Partner – Zero Discrimination Association – Turkey
 • Partner – Women’s Association “Romkinja” – Bosnia & Herzegovina

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.