Categories
Новости

Прва средба: Нови решенија за старите проблеми

На 17-18 септември 2020 година, проектниот тим имаше  онлајн состанок за започнување на проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нов вид на пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“.

Целите на состанокот беа:

 • Да се дознае повеќе за очекувањата и улогите на партнерите
 • Да се претстави проектната цел и да се подготви избор на добри практики
 • Да се дискутираат потребите за градење на капацитетите на партнерите за поддршка и развој на активностите за обука
 • Да се воведат заедничките цели за застапување на проектот и да се започне со размислување за националното застапување
 • Запознавање со грантовите на ЕЕА-Норвешка и очекувањата на проектот
 • Јавен старт на проектот

  

Средбата започна со кратко прегледување  на целта на проектот и различните работни пакети и продолжи со презентирањето на улогите и очекувања на партнерите, исто така се зборуваше за: Кои се нашите критериуми? Што веќе имаат на ум партнерите?

Првиот ден од состанокот беше насочен кон градење на капацитетите на проектот, имавме вовед во работниот пакет за обука, за комуникација и презентација, критериуми за транспаретност, пакет алатки за управување со проекти. Во петок на 18-ти  разговаравме за работниот пакет за застапување, финасирање на истражувањето, состаноци за национално застапување. Споделивме национални ситуации за финасирање (на што работиме веќе, кои се нашите национални партнери, кои се нашите цели). Имавме и вовед во пакетот за работа со комуникација – веб страницата на проектот, информативнии сесии, кампањи на социјални мрежи, видео за проекти. На оваа сесија разговаравме за комуникациските барања за партнерите и идеи за промовирање на прокетот. Зборуваме и за тоа: Што може да тргне наопаку во проектот и како да се справиме со можните предизвици. Средбата заврши со кратка евалуација и сугестии за подобрување на идните состаноци.

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Categories
Новости

Нови решенија за старите проблеми – размена на нови пристапи во областа на интеграцијата на Ромите

Интеграцијата на Ромите останува едно од најгорливите прашања низ Централна и Источна Европа, Западен Балкан и Турција. Според Агенцијата за основни права, Ромите се најдискриминирано и исклучено етничко малцинство, од кои 80% живеат во ризик од сиромаштија. Неодамнешните говори на омраза и кршењето на човековите права против Ромите, на пример во Украина, Чешка, Бугарија, Италија и Белгија ја покажуваат сериозноста на расизмот против Ромите. Преку проектот „Нови решенија за старите проблеми – размена на нови пристапи во областа на интеграцијата на Ромите“, имаме за цел да споделиме успешни приказни со донаторите и државните агенции за проекти за вклучување на Ромите во областа на образованието, вработувањето, учеството и борбата против антициганизмот, со цел да се прекине магичниот круг на цинизам дека „ништо не може да се промени“. Ќе се вклучиме во двонасочен процес на градење на капацитетите на ромското граѓанско општество:

 1. Развој на професионални капацитети меѓу партнери со партнери преку идентификување на 1-3 добри практики по партнери и поддршка на другите при нивно прилагодување.
 2. Градење на капацитети за управување со проекти преку курсеви за обука на ромски и про-ромски невладини организации.
 3. Преку застапување кај донаторите и државните агенции имаме за цел да обезбедиме одржливост на иновативните проекти започнати од партнерите.

Цели:

 • Да се ​​идентификуваат добрите практики од основното ниво во областите на вработување, образование, борба против антициганизмот и учеството на Ромите.
 • Да се ​​вклучат во меѓусебно учење и обука меѓу ромски граѓански организации со цел да се прилагодат идеите за проекти и да се испланира нивната имплементација во друга земја.
 • Да се ​​изградат капацитетите на ромските невладини организации од основното ниво на различни аспекти на управување со проекти и застапување
 • Да се ​​залага за подобро насочено финансирање за вклучување на Ромите.

Периодот на имплементација на проектот е 34 месеци, започнувајќи од 1 јуни 2020 година до 31 март 2023 година,  проектот изнесува 1.269.415 евра, финансирани преку ЕЕА и Норвешките грантови за регионална соработка. Проектот вклучува планирање и спроведување на проекти иницирани и координирани од заедницата, инспирирани од добри практики од други земји и поддржани од експерти од партнерски организации од каде е преземена идејата. Исто така, се предвидува развој на програми за обука на граѓанското општество во 11-те земји партнери засновани врз реалните потреби на организации кои доаѓаат од основното ниво, и информации и развој на дијалог помеѓу ромското граѓанско општество и донаторите кои обезбедуваат финансирање за овие заедници. Проектот во приоритетниот сектор „Социјална инклузија, вработување на млади и намалување на сиромаштијата“ придонесува за зголемена вклученост и зајакнување на Ромите. Тоа ќе го постигне преку следниве резултати:

1. Промовирање на проекти предводени од заедницата:

 • 11 локални проекти засновани на потребите на заедницата, идентификувани како добри практики во други организации, се прилагодени и спроведени во локалните ромски заедници
 • 20-30 примери за добра практика на локални проекти за вклучување и зајакнување на Ромите се идентификувани и дисеминирани со идеи за адаптација и зголемување на резолуцијата
 • Организирање на ромската заедница и ромско граѓанско општество промовирани преку филм и раскажување приказни

2. Зголемен капацитет на ромските граѓански организации:

 • Персонал на ромски граѓански организации обучени за управување со проекти и организации
 • Објавен пакет со алатки за проектно и организациско управување
 • Критериуми за транспарентност и отчетност

3. Поволно опкружување за финансирање:

 • Студии за важноста на приоритетите од долу нагоре за вклучување на Ромите
 • Спроведена и дисеминирана анализа на програмите за финансирање на вклученоста на Ромите

Резултатите ќе се постигнат преку:

 • Планирање на проекти предводени од заедницата инспирирани од добрите практики и поддржани преку тренери од други ромски граѓански организации
 • Прилагодена програма за градење на капацитети, вклучувајќи учење од врсници и креативни алатки
 • Застапување засновано врз докази кон националните влади, меѓународните институции и приватните донатори

Пакетите за работа се следниве:

 • Менаџмент – координиран од Nevo Parudimos
 • Комуникација – координирана од Nevo Parudimos
 • Градење на капацитети – координирана од RROMA
 • Врсничка едукација – координирана од Фондацијата Автономија
 • Застапување – координирано од мрежата ERGO

Целните групи се претставени од 11 локални ромски заедници (по една од секоја земја), 11 ромски невладини организации или целни ромски заедници, институции и приватни спонзори, други невладини организации од 11-те земји партнери.

Партнери во проектот се:

 • Lead parter – Nevo Parudimos Association – Romania
 • Partner – ERGO Network – Belgium
 • Partner – Autonomia Foundation – Hungary
 • Partner – RROMA – Macedonia
 • Partner – Roma Active Albania – Albania
 • Partner – Integro – Bulgaria
 • Partner – RARC – Roma advocacy and research center – Slovakia
 • Partner – Slovo 21 – Czech Republic
 • Partner – Roma Community Center – Lithuania
 • Partner – Zero Discrimination Association – Turkey
 • Partner – Women’s Association “Romkinja” – Bosnia & Herzegovina

The project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.