Categories
Uncategorized Конкурси Новости

ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА НАГРАДАТА НА ЕУ ЗА РОМСКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН И ТУРЦИЈА 2023 ГОДИНА

Повикот за аплицирање за новата награда на ЕУ за ромска интеграција во Западен Балкан и Турција за 2023 година е отворен. Наградата на Генералниот директорат за европска соседска политика и преговори за проширување наменета за интеграција на Ромите на Западен Балкан и Турција ја зголемува видливоста и на предизвиците со кои се соочуваат Ромите на Западен Балкан и на Турција, и на важната работа на некои посветени учесници што ја поддржуваат интеграцијата на Ромите. Наградата нуди признание, публицитет и поддршка за позитивните модели кои покажуваат опипливи резултати во областа на интеграцијата на Ромите.

Оваа акција ќе го овозможи петтото издание на Наградата на ЕУ за вклучување на Ромите во Западен Балкан и Турција. Фокусот на наградата за 2023 година ќе биде ромската инклузија во димензијата на дигиталната агенда и зелената економија, кои претставуваат нови можности за подобрување на положбата на ранливите жени и мажи Роми во регионот, во иднина. На динамиката на ромската инклузија влијае напредокот на општеството, вклучувајќи го и и полето на дигиталната агенда и зелената економија.

Наградата ќе помогне да се сврти вниманието кон конкретните напори на различни релевантни играчи Роми и не-Роми – јавни институции, приватни компании и бизниси, работодавачи, наставници, граѓански организации – за подобрување на улогата на Ромите и во спроведувањето и во користа од зелената економија. и дигитална агенда, во областите, но не ограничувајќи се на домување, вработување, иновации итн., и приоритети на дигиталната политика. Родовата еднаквост и зајакнувањето на жените Ромки ќе бидат важна димензија.

Поточно, наградата е наменета за следните цели :

  1. Понатамошно привлекување внимание на улогата и придонесот на зелената економија и дигитализацијата за подобрување на положбата на ранливите жени и мажи Роми во регионот
  2. Да се промовираат успешни модели на зелена економија и дигитални решенија кои донесоа позитивни промени во ромските заедници.
  3. Да се направи видлива поддршката и работата на Европската Унија за вклучувањето на Ромите во земјите на проширување.
  4. Да се поттикне соработката меѓу актерите вклучени во процесот на инклузија на Ромите
  5. Да се обезбеди препознавање и одржливост на идентификуваните активности спроведени на ниво на грасрут.
  6. Да се идентификуваат и споделат позитивни примери за работа на поединци, јавни институции, приватни компании, бизнис и граѓански организации и на локално ниво на полето на вклучување на Ромите во однос на зелениот економски развој и дигиталната агенда.

Апликациите ќе ги разгледува независен одбор за евалуација и ќе ги избере наградените.

Непрофитното граѓанско општество и поединечните наградени, дополнително може да добијат финансиска поддршка за да продолжат со нивните иницијативи во областа на зелената економија и дигитализацијата за вклучување на Ромите. Овие добитници на награди кои ги исполнуваат условите за финансиска поддршка ќе добијат парична награда

Секој победник ќе добие статуа како симбол на признанието доделено од страна на EC DG NEAR и самиот настан.

Јазикот што се користи и за апликации и за номинации е англискиот.
Придружните документи може да бидат на различни јазици, но англиските верзии ќе бидат пожелни.

Краен рок за поднесување на апликациите и номинациите, заедно со другите релевантни документи, е 15 март 2023 година, 23:59.


Апликациите се поднесуваат преку е-пошта на адреса: Application_EU_Award_2023@raa.al

Доставувањето на номинациите ќе биде преку е-пошта на адресата: Nomination_EU_Award_2023@raa.al.
Насловот на е-поштата мора да го содржи акронимот на номинаторот, иницијалите на номинираниот и земјата на потекло.

Пријавите и номинациите, заедно со придружните документи, може да се испратат и по пошта на адресата:

Апликациите и номинациите заедно со придружните документи може да се испратат и по пошта на адресата:

Roma Active Albania – Rr. “YlbereBylykbashi”; P. 25; Shk. 2; Ap. 4; Тирана, Албанија

Во овој случај, ќе бидат разгледани само апликациите/номинациите што сме ги примиле во рамките на рокот. Апликациите што ќе стигнат по пошта подоцна од утврдениот рок нема да бидат предадени на евалуација.

Информативни средби поврзани со учество на повикот за аплицирање ќе следат наскоро во земјите од Западен Балкан и Турција.

Добитниците на наградите кои ги исполнуваат условите за финансиска поддршка ќе добијат парична награда од 7500 евра прва награда и 4500 втора награда. Сите наградени ќе добијат студиска посета во Брисел, Белгија.
Секој победник ќе добие статуа како симбол на признанието доделено од страна на ЕС DG NEAR и самиот настан. Сите наградени ќе имаат меѓународно признание преку церемонијата на доделување на наградата во Брисел и дополнително ќе присуствуваат на активностите што се спроведуваат во исто време на доделувањето. Студиската посета ќе следи по доделувањето на
наградите.

Повеќе информации за аплицирањето може да најдете на следниот линк.